Oversigt over aktuelle arrangementer

ET FREMTIDIGT TÆTTERE SAMARBEJDE MELLEM TISET OG ASTRUP,TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE

I sognene omkring Solbjerg er der i de seneste år sket en stor befolkningstilvækst. Hovedparten af tilflytterne er unge familier med børn. Vi mærker det meget konkret i forhold til antallet af konfirmander og minikonfirmander.
For konfirmanderne har ordningen hidtil (og vist så længe, nogen kan huske det) været sådan, at konfirmander blev undervist og konfirmeret i deres bopælssogn. Sognegrænsen mellem Tiset og Astrup går gennem de nye bebyggelser i Solbjerg ved en lille delvis overdækket bæk, som stort set ingen ved hvor er. Vidste man det ikke før, så går det op for en, når konfirmanderne skal meldes til konfirmationsforberedelse og klasserne deles efter den gamle sognegrænse.
Det giver ikke længere så stor mening. Blandt andet derfor har menighedsrådene under arbejdstitlen ” Kirkerne omkring Solbjerg” i Astrup, Tulstrup og Hvilsted (ATH) og Tiset hen over sommeren og i efteråret arbejdet på mulighederne for et tættere og mere forpligtende samarbejde. Vi afholdt vores første fællesmøde i juni måned med forskellige oplægsholdere, bl.a. provst Jette-Marie Bundgaard Nielsen, skoleleder Jens Kristensen, sognepræst Jette Christiansen og Anders Damtoft Kaufmann fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Menighedsrådene fik indblik i konsekvenserne af det stigende antal elever på Solbjergskolen, da Jens Kristensen holdt et meget informativt og godt oplæg. Udover at vi er så heldige at kunne forvente flere konfirmander, blev det også et indblik i, at det på flere måder for både kirkerne og skolen vil løse nogle af de logistiske udfordringer, hvis ikke alle klasser skal til konfirmationsforberedelse på samme tidspunkt.
Anders Damtoft Kaufmann kom i sit indlæg ind på 4 forskellige måder for, hvordan menighedsrådene og præsterne kunne arbejde tættere sammen. Aftenen mundede ud i følgende områder, som vi blev enige om at arbejde videre med: undervisning, personalesamarbejde, fælles kommunikation, gudstjenester, aktiviteter og lokale samarbejder.
Det mest presserende område er konfirmandundervisningen, fordi det særligt er Tiset og Astrup sogne, som har store konfirmandhold fra Solbjergskolen. Derfor vil et af tiltagene ved det tættere samarbejde mellem sognene være, at konfirmanderne går til konfirmationsforberedelse klassevis. Det betyder, at nogen ikke kommer til at gå i deres bopælssogn. For nogen vil det have større betydning end for andre. Men tanken med det udvidede samarbejde er, at det også skal gælde i konfirmandundervisningen, sådan at alle konfirmanderne i løbet af undervisningen kommer til at møde præsten fra deres bopælssogn.
Efter jul vil vi informere nærmere om de nye tiltag. Lige nu arbejder vi i fællesskab med skolen om at få alle brikker til at falde på plads. Dog skal vi med det samme sige, at de allerede udmeldte konfirmationsdatoer for foråret 2023 og 2024 ikke ændres!
I år har vi afprøvet ordningen på 3. årgang, hvor børnene klassevis er blevet inviteret til et minikonfirmandforløb. Set fra kirkernes og skolens side har det fungeret rigtig godt. For børnene har det også været meget mere overskueligt at kunne følges som klasse i stedet for at skulle splittes op.
Fra daginstitutioner og skolen har mange af børnene været vant til at komme i flere af Solbjergområdets kirker. Den gode tradition bygger vi videre på, og vi glæder til os at tage imod sognenes børn og unge på tværs af sognegrænserne.
På sigt vil samarbejdet også række ind over de andre områder, som vi blev enige om at arbejde videre med. Af gudstjenestelisten vil det fremgå, at der vil være flere søndagsgudstjenester, hvor samme præst har tjenesten i to af områdets kirker – eller at der henvises til gudstjeneste i nabosognet. Vi håber, at kirkegængerne har lyst til at krydse sognegrænserne.
Udover søndagsgudstjenesterne vil der fortsat blive holdt dåbsgudstjenester og børnegudstjenester, og vi vil fremover se på mulighederne for også at afprøve andre gudstjenesteformer.
Arrangementer i form at foredrag, filmaftener, koncerter, sangaftener og -formiddage, morgenvandringer, babysalmesang etc. tilrettelægger menighedsrådene i fællesskab, så vi så vidt muligt undgår sammenfald i datoer – og igen med et håb om, at mange vil have lyst til at krydse sognegrænser og tage del i en bred vifte af gode arrangementer og fællesskaber, som alle er meget velkomne til.
Alle gudstjenester og arrangementer bliver annonceret både i kirkebladet i Solbjerg Nu og digitalt. Også her vil der ske forandringer. Kirkebladet vil fremstå mere samlet og sognene planlægger en fælles hjemmeside. Vi håber, arbejdet med at samle sognene i en større grad vil blive til fælles glæde, og vi ser frem til at mødes i flere sammenhænge.
Vi ser også frem til, at vi i begyndelsen af 2022 kan byde velkommen til den nye præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne. Det sker ved gudstjenesten i Astrup Kirke søndag den 6. februar.
Venlige hilsner menighedsrådene ved Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset Kirker

Her præsenteres vores nye præst Annika Rasmussen

VELKOMMEN TIL ANNIKA
Det er mig en stor stor glæde, endelig at kunne byde hjertelig velkommen til Annika Rasmussen, vores nye præst ved Astrup – Tulstrup – Hvilsted Sogne. Jeg skrev i Kirkebladet i december, at menighedsrådet ikke var i tvivl om, at vi havde fundet den helt rigtige præst til at bestride embedet.
Jeg ønsker på menighedsrådets vegne, at I vil tage godt imod Annika og hendes familie og jeg ser frem til, at vi i fællesskab vil styrke og udbygge samarbejdet med præst og menighedsråd i Tiset. Annika vil blive indsat søndag den 6. februar i Astrup Kirke.
Inge Helboe Kruhøffer
Formand A-T-H

 

 

Mit navn er Annika Rasmussen og jeg har været ansat som sognepræst i Vor Frue Kirke i Kalundborg. Jeg har været præst i fire år og glæder mig hver dag over den glæde det er, at møde mennesker lige der hvor de er – om det er til babysalmesang, konfirmandundervisning, eller kirkelige handlinger.
Jeg glæder mig til at lave kirke med jer i Astrup – Tulstrup – Hvilsted og til et godt samarbejde med Tiset Kirke.
Efter 5 år på Sjælland er vi klar til at komme hjem til Jylland. Jeg er opvokset i Skanderborg, og jeg har studeret teologi på Aarhus Universitet – så jeg føler, at jeg vender hjem til Jylland. Privat er jeg gift med Mads og vi har en datter Helene på 3 år. Vi glæder os til at flytte ind i den smukke og historiske præstegård i Astrup og til at være en del af et voksende og levende lokalsamfund i Solbjerg. Jeg glæder mig til at møde jer.
De bedste hilsner Annika

Fra Anja Heitmann til alle i Solbjerg og omegn.

KÆRE ALLE
Nu kommer foråret og håbet, der har skjult sig i vinterens mørke, vender tilbage. I den forbindelse tænker jeg altid på Kaj Munks digt om den blå anemone fra 1943. Det er et digt om det tilsyneladende svage væsen, der nægter at lade sig kue og som overvinder omgivelsernes modstand. Og vi bliver alle stærkere og fulde af mod, når vi læser det og lader det virke i os.
Kærlig hilsen Anja Evelyn Heitmann

DEN BLÅ ANEMONE
1. Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.

2. På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.

3. Nu står den der og nikker
så sejerssæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.

4. Hvad var det dog der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: “Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden”, da jeg sad
i vint’rens grumme done.
Nu gør min anemone,
mit hjerte atter glad.

5. For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!

SOGNEBÅNDSLØSERE – læs her

Kære alle, som har løst sognebånd til mig, undertegnede. I har derved haft ret til betjening af mig i henholdsvis Astrup, Tulstrup og Hvilsted kirker. Og det har været en glæde for mig at være præst for jer. Nu holder jeg som præst, og derfor skal I vide, at jeres tilhørsforhold falder tilbage til jeres bopælssogne. Ønsker I at bevare tilknytningen til jeres tilvalgte kirker, som jeg ved betyder rigtig meget for mange af jer, skal jeg bede jer om at løse sognebånd til den nye præst, som tiltræder engang i begyndelsen af det nye år. Ønsker i vejledning i den formelle procedure, bedes I henvende jer til kordegnekontoret i Viby, tlf. 86 28 11 88. Mange venlige hilsner Anne Vejbæk.

Sognebåndsløsere ved præsts afsked belyses i følgende Bekendtgørelse:
BEK nr 1184 af 04/08/2020 Kirkeministeriet.
Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

§ 9. Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, til hvem sognebånd er løst, forflyttes, dør eller afskediges. Sognebåndsløseren kan dog udsætte ophørstidspunktet, indtil en ny præst er ansat.

Grundlovsfest i Astrup Præstegårdshave


Søren Ryge

DEN 5. JUNI KL. 14.00 Lad os håbe, at vi i år igen kan holde vores traditionsrige fest i anledning af Grundlovens indførelse og Folkestyrets fødsel. Vi har i år inviteret Tv-vært og haveekspert, journalist og forfatter Søren Ryge til at holde Grundlovstalen. Og som altid vil der være musik med Barrelhouse-Jazzband under Sven Uth Ovesens ledelse i Præstegårdshaven. Der vil traditionen tro blive serveret kaffe, kage, vin, øl og sodavand og grillpølser undervejs. Der er fri adgang, og alle børn og voksne er velkomne.
På vegne af menighedsrådet Anne Vejbæk