Oversigt over aktuelle arrangementer

Passionskoncert i Tulstrup Kirke

AFLYST

Passionskoncert i Tulstrup Kirke

Langfredag          10.april           kl. 16.00

Vi fortsætter traditionen med at holde Passionskoncert i Tulstrup kirke. Men i år har vi valgt at lade det blive en ren instrumentalkoncert for violin og orgel. Musikstykkerne, som spilles, er alle af Johann Sebastian Bach og er udvalgt med særligt henblik på Langfredag.

Passionskoncerten i Tulstrup Kirke bliver i år fremført af violinist i Århus Symfoniorkester, Matthias von Niessen og organist Gethin Davies-Jones.

Matthias von Niessen vil spille Bachs sonate for soloviolin i a-moll. Gethin Davies-Jones vil spille Bachs ’Oh, Mensch, bewein dein Sünde gross’ for solo orgel.

Sammen vil de spille J.S.Bachs 3.violinsonate i E-dur for orgel og violin, samt 2.sats, Adagio, af violinkoncert i E-dur.

Koncerten indledes og afsluttes med en fællessalme.

Alle er velkomne.

MENIGHEDSRÅDET – ÅRETS GANG 2019 ved Inge Kruhøffer

Bertel Haarder har tidligere betegnet sig selv
som folkekirkens pedel, et udsagn som også den
nye kirkeminister Joy Mogensen kan tilslutte sig.
Hun tilføjer dog i interviewet i Menighedsrådets
Blad fra efteråret, ”men jeg vil nok være mere
opsøgende pedel end ham, der blot skifter pærer
og gør trapperne rene medens beboerne er på
arbejde”.
Jeg kan godt tilslutte mig metaforen, som måske
er meget betegnende for en stor del af det
arbejde som menighedsrådene beskæftiger sig
med. Menighedsrådet udfører meget pedelarbejde
gennem året, som ikke er særlig synligt
for sognenes beboer. Det drejer sig om styring
af økonomi, personaleledelse og vedligeholdelsesarbejder.
I vores tre små sogne – Astrup- Tulstrup-Hvilsted,
er der til stadighed meget vedligeholdelse med
tre middelalderkirke og en fredet præstegård.
Vi skal selvfølgelig ikke selv male vinduerne i
præstegården eller kalke kirkerne. Det har vi
heldigvis rigtig gode fagfolk til. Her benytter vi så
vidt som muligt lokale håndværkere som kender
kirkerne og hele bygningsmassen ud og ind.
Et af de større ”pedel” projekter i 2019 har været
at få renoveret kapellet i Astrup med nyt tag og
indvendigt malerarbejde. Et andet har været at få
etableret et nyt elektronisk varmestyringssystem,
der kan styre elvarmen i Astrup Kirke. Vi håber,
at det kan reducere elregningen meget. Vores
gamle middelalderkirker kan desværre ikke
opvarmes på samme måde som nye kirker, så
kirkegængere vil som regel altid opleve, at det er
mest behageligt at beholde overtøjet på.
Det har været mange andre mindre ”pedelarbejder”
gennem hele året, men det vil være alt for
omfattende, hvis det hele skulle nævnes her.
Andre mere synlige ting er at skabe rammerne
for at menighedslivet i vore sogne kan fungere.
Her kan bl.a. nævnes babysamlesang,
fredagssang, foredrag, filmeftermiddage og
korarrangementer i kirken. Menighedsrådet
forsøger hele tiden at være lydhør overfor nye
ønsker og dermed tilgodese både børnefamilier
og ældre medborgere.
Menighedsrådet har haft et par temadrøftelser
og er meget optaget af at diskutere forskellige
gudstjenesteformer, liturgi, og tanker og ideer
om nadveren efter oplæg fra vores præst, Anne
Vejbæk.
En af de tjenester, der fylder mere og mere er
dåbsgudstjenesterne. I Astrup sogn er der kommet
rigtig mange nye huse til de seneste par år
– og dermed også børnefamilier. Det er glædeligt,
at hovedparten af forældrene vælger at lade
deres børn døbe. Når der er ønsker om andre
former for kirkelige handlinger, er det vigtig, at
menighedsrådet er opsøgende og lydhør, så vi
sammen med præsten og personalet får skabt
rammerne for at det kan lade sig gøre.
Jeg ønsker med disse ord fra de ”arbejdende
pedeller” alle i sognet et rigtig godt nytår!
Inge Helboe Kruhøffer
Formand for menighedsrådet