Astrup Tulstrup Hvilsted Kirker Orienter dig om sognets begivenheder

Menighedsrådets dagsordener og mødereferater

Menighedsrådsmøde for Astrup - Tulstrup - Hvilsted Sogn
Mødet afholdes i Astrup Sognegård, Østergårdsvej 221,
Torsdag den 12. april 2018 fra 17.30 til 20.30
Mødet er offentligt.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og afbud
• Afbud fra Anne, Svend og Jens

2. Økonomi og afsluttende regnskab for 2017- / v Erling.
• Se bilag med regnskab sendt til MR
• Godkendelse af det endelige regnskab – datostempling.

3. Opfølgning på Elforbruget ved kirkerne og de andre bygninger. Hvordan ser det ud?

4. Beslutning vedr. indvendig kalkning af Astrup Kirke v/ Kirkegårdsudvalget, Ester, Carl Ove og Finn.
• Udkast til brev til provsti og Stift
• Tidsplan mv.

5. Opfølgning på punktet vedr. konflikt v/ Annette og Inge
Konflikten er udsat til henholdsvis den 22. og den 28. april. Hvordan skal MR forholde sig til det? Brev sendt til personale. Skal der orientering ud til konfirmandforældre og kirkegængere via lokalpresse?

6. Punkter til orientering/diverse korte meddelelser
a. Indgået post mv. / Inge
➢ Maja flytter fra sognet
b. Personale v/ Annette
c. Arrangementer/ udvalget
➢ Herunder den praktiske organisering
➢ Referat fra arrangementer siden sidste møde.

7. Eventuelt

8. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet
___________________________________________________________________

Møder i foråret 2018:
MR-møde, tirsdag den 8. maj - Budget for 2019 + forberedelse af syn.
Syn fredag den 18. maj,
MR-møde, torsdag den 31. maj - Budget for 2019 + gennemgang efter syn.
Grundlovsfest 5, juni

Med venlig hilsen
Inge Helboe Kruhøffer
Formand

Arrangementer i foråret 2018

Torsdag den 19. april kl. 19.30, sangaften med Søren

Søndag den 6. maj kl. 16 i Hvilsted:
Koncert med Virringkoret.

Fredagssang med Søren – sidste fredag i hver måned

 

Referat for
Menighedsrådsmøde for Astrup - Tulstrup - Hvilsted Sogn
Mødet afholdes iAstrup Sognegård, Østergårdsvej 221,
Torsdag den 12. april 2018 fra 17.30 til 20.30
Mødet er offentligt.
Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af dagsorden og afbud
Dagsorden godkendt.
Afbud fra Anne, Svend, Janne, Mette og Jens
2. Økonomi og afsluttende regnskab for 2017- / v Erling.
ø Se bilag med regnskab sendt til MR
ø Godkendelse af det endelige regnskab - datostempling.
Regnskab, menighedsrådets forklaringer og disponeringer gennemgået.
Det endelige regnskab: Astrup-Tu1strup-Hvilsted Sogne, CVR-nr. 3981041 I
Regnskab 2017 Afleveretd.01-04-201810:09 og herunder momsregulering
godkendt af et enigt menighedsråd.
3. Opfølgning på Elforbruget ved kirkerne og de andre bygninger. Hvordan ser det ud?
El-forbruget i Sognegården og Graverbygningen måles samlet, men er derefter delt
op: Hovedmåler -> bimåler x 2: 1 til varmen i Sognegården, 1 til Graverbygningen.
Differencen mellem forbruget på de to bi-målere og det samlede forbrug på
hovedmåleren er dermed el-forbruget i Sognegården.
Varmeforbruget i Graverbygningen er meget, meget højt. Dette i talesat og
ændringer af daglige vaner/ Øget opmærksomhed på forbruget er startet.
Isolering overvejes kraftigt og varmepumpe også en mulighed..
Afventer i første omgang effekt af den ekstra opmærksomhed og andre mindre
tiltag.
El-forbruget i kirkerne er reduceret i forhold til tidl. år, men der er fortsat øget
opmærksomhed på området! Annette vil tage dette op ved næste personalemøde.
4. Beslutning vedr. indvendig kalkning af Astrup Kirke v/ Kirkegårdsudvalget, Ester, Carl
Ove og Finn.
ø Udkast til brev til provsti og Stift
ø Tidsplan mv.
Der er indkommet endeligt tilbud på kalkning af kirken.
Ansøgning herom fremsendes til provstiudvalget.
Forventet tidsplan; Oktober-november måned 2018.
5. Opfølgning på punktet vedr. konflikt v/ Annette og Inge
Konflikten er udsat til henholdsvis den 22. og den 28. april. Hvordan skal MR forholde
sig til det? Brev sendt til personale. Skal der orientering ud til konfirmandforældre og
kirkegængere via lokalpresse?
Annette har sendt brev til alle ansatte og har afklaret hvilke ansatte, der vil blive
omfattet af evt. konflikt. Inge og Annette har sendt brev til ansatte om, hvordan vi
forholder os i tilfælde af konflikt. Holdninger drøftes.
Enighed om, at det vil være godt at give en orientering på hjemmesiden om, hvilke
konsekvenser en evt. konflikt vil få her i sognet.
6. Punkter til orientering/diverse korte meddelelser
a. Indgået post mv. / Inge
> Maja flytter fra sognet
Maja flytter midt i maj måned, men fortsætter efter aftale i
menighedsrådet
Post fra Bibelselskabet.
b. Personale v/ Annette
Bestemmelser om løn m.v. i tilfælde af konflikt er afklaret.
Aftale om vask/ pudsning af vinduer i kirker og kapeller afklares.
c. Arrangementer/ udvalget
> Herunder den praktiske organisering
> Referat fra arrangementer siden sidste møde.
Sangaften næste torsdag m. Søren.
Koncert m. Virring-koret i Hvilsted kirke d. 6 maj bliver kl. 19.30
- er tidl annonceret til kl 16.00, men bliver kl. 19.30 !!
Ref.Fra arrangementer:
Langfredags-koncerten bestod af et flot sammensat repertoire og var fint
besøgt.
Aften med Charlotte Rørht om sin Jesus-oplevelse i Spanien. Dejlig og
rørende aften og rigtig godt besøgt, også langt væk fra - omkring 70 hørte
med og fik en oplevelse.
7. Eventuelt
Ester; Birthe har haft problemer med "Klokke 2": Det aftales at kontakte
Thubalka snarest.
Annette: Ang vagt i våbenhuset til konfirmationerne d. 6 og d.13 maj
d. 6 maj er dækket, men vi mangler stadig en frivillig til d.13 maj.
Indkørslen til Sognegården fra Østergårdsvej trænger!! Asfaltering, udsyn
m.v. - muligheder drøftes - tages op igen ved næste menighedsrådsmøde
Bedste plads til de nye raku-brændte relieffer over temaet Livstræet vælges.
8. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet

Møder i foråret 2018:
MR-møde, tirsdag den 8. maj - Budget for 2019 + forberedelse af syn.
Syn fredag den 18. maj,
MR-møde, torsdag den 31. maj - Budget for 2019 + gennemgang efter syn.
Grundlovsfest 5, juni
Med venlig hilsen
Inge Helboe Kruhøffer
Formand

Arrangementer i foråret 2018
Torsdag den 19. april kl. 19.30, sangaften med Søren
Søndag den 6. maj kl. 16 i Hvilsted:
Koncert med Virringkoret.
Fredagssang med Søren - sidste fredag i hver måned