Menighedsrådets dagsordener og mødereferater

Menighedsrådsmøde for Astrup – Tulstrup – Hvilsted Sogn
Mødet afholdes i Astrup Sognegård, Østergårdsvej 221,
Torsdag den 16. august 2018 fra 17.30 til 20.30
Mødet er offentligt.

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og afbud

2) Kvartalsregnskab v/ Erling – se vedhæftede bilag

3) Persondataforordning v – opfølgning fra møde i juni/Annette og Erling

4) Evaluering af grundlovsmødet v/alle

5) Astrup kirke/ v Ester og Inge
(a) Mosaikruden i vestvinduet. Næste skidt?
(b) Kalkning af kirken – herunder behandling af vores ansøgning til provstiet

6) Fælles arrangement den 7. september – ny dato grundet Anne og Svends ferie. Hvor skal turen gå hen?

7) Kirkebil/v Inge
Opfølgning fra sidste møde- opstart.

8) Opfølgning fra synet den 18. maj v/ deltager fra synet. Gennemgang af diverse notater. Disse indskrives i vores fælles oversigt samt synsprotokollerne for kirkerne.

9) Punkter til orientering/diverse korte meddelelser
a. Indgået post mv. / Inge
b. Hjemmeside mv. / Erling
c. Kirkelige handlinger/ Anne
d. Arrangementer/ udvalget
➢ Herunder den praktiske organisering

10) Eventuelt

11) Godkendelse og underskrift af referat fra mødet

Med venlig hilsen
Inge Helboe Kruhøffer
Formand
___________________________________________________________________

Møder i efteråret 2018
Den 16. august: MR-møde – opfølgning syn (møde i Astrup kirke vedr. mosaikruden)
Den 7. september: udflugt for MR. og personale
Den 12. september: MR- møde
Den 11. oktober: MR-møde
Den 8. november: MR-møde – endelig godkendelse af budget 2019
Den 29. november: MR – valg

Arrangementer i efteråret 2018
• Fredagssang med Søren – sidste fredag i hver måned

Referat fra
Menighedsrådsmøde for Astrup – Tulstrup – Hvilsted Sogn
Mødet afholdes i Astrup Sognegård, Østergårdsvej 221,
Torsdag den 16. august 2018 fra 17.30 til 20.30
Mødet er offentligt.

Dagsorden og referat:

1) Godkendelse af dagsorden og afbud
Dagsorden mangler punktet om personale (9 b) – derudover godkendt.
Afbud fra Mette og Janne.

2) Kvartalsregnskab v/ Erling – se vedhæftede bilag
Kvartalsregnskab for første halvår gennemgået og underskrevet
Fortsat behov for at følge op på EL-forbruget i Astrup kirke, der stadig ligger ret højt.
Det undersøges om Energirådgivning fra EL-selskabet kan afklare problematikken nærmere.

3) Persondataforordning v – opfølgning fra møde i juni/Annette og Erling.
Den nye forordning kræver en del ændringer af procedurer m.v.:
Vi skal have tilladelse af de ansatte for at offentliggøre deres navne og telefonnumre (graver, kirketjener og kirkesanger m.m.) i kirkebladet, på hjemmesiden o lign.
Anne spørger ved hver kirkelig handling – eks. vis dåb, om det er acceptabelt at det skrives i kirkebladet.

4) Evaluering af grundlovsmødet v/alle
Godt og hyggeligt grundlovsmøde der generelt gik rigtig fint.
Fremover bør borddækningen organiseres anderledes. Eks. vis arrangere tallerkner, servietter m.v. til hvert bord i pose el. kurv der nemt fordeles til bordene.
Fragtning af kaffe fra sognegården virker besværligt → arrangere brygning af kaffe v. skur el garage/ tættere på! Kaffemaskine kan evt. lejes til formålet.
Muligheden for at borde og stole kunne leveres på plænen frem for foran sognegården kunne undersøges til næste år. Evt sætte teltet op dagen før, så de kan stå i tørvejr..??
Forslag og ideer til næste års taler drøftes.

5) Astrup kirke/ v Ester og Inge
(a) Mosaikruden i vestvinduet. Næste skridt?
Alexander Touborg og hans assistent Oskar har fortalt om tanker og visioner bag værket og forevist skitse til ny mosaikrude. Vore ønsker og ideer er taget med i processen / værket.
Stor tilfredshed i menighedsrådet med skitsen / værket og enighed om at arbejde videre med processen.
De har derudover en del erfaring med at ansøge fonde til formålet og tilbyder at hjælpe os med starten af denne process også.

Per Hebsgaard, der står for det praktiske håndværk skal kontaktes m.h.p. forventet pris på dette. (Ester)

Drøftelse af forskellige muligheder m.h.t. flytning af orgel. Kontakt til
orgel- konsulent m.h.p. afklaring. (Ester)

Punkt 5 – fortsat:
(b) Kalkning af kirken – herunder behandling af vores ansøgning til provstiet
Ansøgning til provstiet gennemgået igen.
Denne er foreløbig positivt modtaget
Arbejdet forventes påbegyndt omkring 1 Okt.

6) Fælles arrangement den 7. september – ny dato grundet Anne og Svends ferie. Hvor skal turen gå hen?
Menighedsrådets fælles arrangement flyttes til 23 sept.
Smørrebrød / kirkefrokost efter gudstjenesten og derefter – ca. kl. 13.00 køres videre i bus. Forslag om at tage til Jelling. Der kan vi bl.a. se sognehuset hvor Touborgs frise hænger, området omkring kirken, kongernes Jelling, palisaderne og meget mere.
Poul Evald sender invitationer rundt m.h.p. tilmeldinger.

7) Kirkebil/v Inge
Opfølgning fra sidste møde- opstart.
Ny ordning ang. kirkebil aftalt ved tidligere møde, men ikke opstartet endnu.
Fra omkring efterårsferien forsøges arr. kørsel, hvor borgeren selv kan arrangere
kørsel, når de har lyst og mulighed for at komme i kirke.
Flere muligheder undersøges.

8) Opfølgning fra synet den 18. maj v/ deltager fra synet. Gennemgang af diverse notater. Disse indskrives i vores fælles oversigt samt synsprotokollerne for kirkerne.
Punkter udsættes til næste møde, hvor synsprotokollerne gennemgås.

9) Punkter til orientering/diverse korte meddelelser
a. Indgået post mv. / Inge

b. Hjemmeside mv. / Erling

c. Kirkelige handlinger/ Anne
Mange arrangementer / kirkelige handlinger de næste par uger 🙂
Især rigtig mange dåbsgudstjenester. Hvis dette fortsætter, skal der vurderes
på tidsnormerne for de involverede.
Muligvis rigtig mange mini-konfirmander i efteråret – og da er Astrup kirke
lukket, så der tænkes en del over plads-muligheder..

d. Personale v Annette
Generelt er sommeren gået fint m.h.p. overlapning / dækning af tjenester.
Vikar for præsten har medført lidt ekstra, men er generelt gået rigtig fint.
Kontaktperson Annette tager fri 24-26 August og kan IKKE kontaktes i de dage.
Ved behov kan Inge Helboe Kruhøffer kontaktes i disse dage.
Nye alterbøger bestilles. Ekstra nøgle til Hvilsted kirke ønskes.

d. Arrangementer/ udvalget
➢ Herunder den praktiske organisering

2. Sept. Høstgudstjeneste og orienteringsmøde.

20 Sept kl. 19.30: Sangaften m Søren

25 Okt. kl. 19.30: Kai Mogensen: H.C. Andersen og kristendom

18 Nov kl. 16.00: Amalie Malling: Klaverkoncert i sognegården

2 Dec. kl 19.30: GAIA-koret, julekoncert i Astrup kirke.

10) Eventuelt

Møbelpolstrer kontaktet Jens ang. ombetrækning af knæ-fald i Hvilsted kirke..??
Der må være tale om en fejltagelse / en anden Hvilsted.

11) Godkendelse og underskrift af referat fra mødet

Med venlig hilsen
Inge Helboe Kruhøffer
Formand
___________________________________________________________________

Møder i efteråret 2018
Den 16. august: MR-møde – opfølgning syn (møde i Astrup kirke vedr. mosaikruden)
Den udflugt for MR. og personale
Den 12. september: MR- møde
Den 11. oktober: MR-møde
Den 8. november: MR-møde – endelig godkendelse af budget 2019
Den 29. november: MR – valg

Arrangementer i efteråret 2018
• Fredagssang med Søren – sidste fredag i hver måned