ET FREMTIDIGT TÆTTERE SAMARBEJDE MELLEM TISET OG ASTRUP,TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE

I sognene omkring Solbjerg er der i de seneste år sket en stor befolkningstilvækst. Hovedparten af tilflytterne er unge familier med børn. Vi mærker det meget konkret i forhold til antallet af konfirmander og minikonfirmander.
For konfirmanderne har ordningen hidtil (og vist så længe, nogen kan huske det) været sådan, at konfirmander blev undervist og konfirmeret i deres bopælssogn. Sognegrænsen mellem Tiset og Astrup går gennem de nye bebyggelser i Solbjerg ved en lille delvis overdækket bæk, som stort set ingen ved hvor er. Vidste man det ikke før, så går det op for en, når konfirmanderne skal meldes til konfirmationsforberedelse og klasserne deles efter den gamle sognegrænse.
Det giver ikke længere så stor mening. Blandt andet derfor har menighedsrådene under arbejdstitlen ” Kirkerne omkring Solbjerg” i Astrup, Tulstrup og Hvilsted (ATH) og Tiset hen over sommeren og i efteråret arbejdet på mulighederne for et tættere og mere forpligtende samarbejde. Vi afholdt vores første fællesmøde i juni måned med forskellige oplægsholdere, bl.a. provst Jette-Marie Bundgaard Nielsen, skoleleder Jens Kristensen, sognepræst Jette Christiansen og Anders Damtoft Kaufmann fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Menighedsrådene fik indblik i konsekvenserne af det stigende antal elever på Solbjergskolen, da Jens Kristensen holdt et meget informativt og godt oplæg. Udover at vi er så heldige at kunne forvente flere konfirmander, blev det også et indblik i, at det på flere måder for både kirkerne og skolen vil løse nogle af de logistiske udfordringer, hvis ikke alle klasser skal til konfirmationsforberedelse på samme tidspunkt.
Anders Damtoft Kaufmann kom i sit indlæg ind på 4 forskellige måder for, hvordan menighedsrådene og præsterne kunne arbejde tættere sammen. Aftenen mundede ud i følgende områder, som vi blev enige om at arbejde videre med: undervisning, personalesamarbejde, fælles kommunikation, gudstjenester, aktiviteter og lokale samarbejder.
Det mest presserende område er konfirmandundervisningen, fordi det særligt er Tiset og Astrup sogne, som har store konfirmandhold fra Solbjergskolen. Derfor vil et af tiltagene ved det tættere samarbejde mellem sognene være, at konfirmanderne går til konfirmationsforberedelse klassevis. Det betyder, at nogen ikke kommer til at gå i deres bopælssogn. For nogen vil det have større betydning end for andre. Men tanken med det udvidede samarbejde er, at det også skal gælde i konfirmandundervisningen, sådan at alle konfirmanderne i løbet af undervisningen kommer til at møde præsten fra deres bopælssogn.
Efter jul vil vi informere nærmere om de nye tiltag. Lige nu arbejder vi i fællesskab med skolen om at få alle brikker til at falde på plads. Dog skal vi med det samme sige, at de allerede udmeldte konfirmationsdatoer for foråret 2023 og 2024 ikke ændres!
I år har vi afprøvet ordningen på 3. årgang, hvor børnene klassevis er blevet inviteret til et minikonfirmandforløb. Set fra kirkernes og skolens side har det fungeret rigtig godt. For børnene har det også været meget mere overskueligt at kunne følges som klasse i stedet for at skulle splittes op.
Fra daginstitutioner og skolen har mange af børnene været vant til at komme i flere af Solbjergområdets kirker. Den gode tradition bygger vi videre på, og vi glæder til os at tage imod sognenes børn og unge på tværs af sognegrænserne.
På sigt vil samarbejdet også række ind over de andre områder, som vi blev enige om at arbejde videre med. Af gudstjenestelisten vil det fremgå, at der vil være flere søndagsgudstjenester, hvor samme præst har tjenesten i to af områdets kirker – eller at der henvises til gudstjeneste i nabosognet. Vi håber, at kirkegængerne har lyst til at krydse sognegrænserne.
Udover søndagsgudstjenesterne vil der fortsat blive holdt dåbsgudstjenester og børnegudstjenester, og vi vil fremover se på mulighederne for også at afprøve andre gudstjenesteformer.
Arrangementer i form at foredrag, filmaftener, koncerter, sangaftener og -formiddage, morgenvandringer, babysalmesang etc. tilrettelægger menighedsrådene i fællesskab, så vi så vidt muligt undgår sammenfald i datoer – og igen med et håb om, at mange vil have lyst til at krydse sognegrænser og tage del i en bred vifte af gode arrangementer og fællesskaber, som alle er meget velkomne til.
Alle gudstjenester og arrangementer bliver annonceret både i kirkebladet i Solbjerg Nu og digitalt. Også her vil der ske forandringer. Kirkebladet vil fremstå mere samlet og sognene planlægger en fælles hjemmeside. Vi håber, arbejdet med at samle sognene i en større grad vil blive til fælles glæde, og vi ser frem til at mødes i flere sammenhænge.
Vi ser også frem til, at vi i begyndelsen af 2022 kan byde velkommen til den nye præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne. Det sker ved gudstjenesten i Astrup Kirke søndag den 6. februar.
Venlige hilsner menighedsrådene ved Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset Kirker