Konfirmation 2021 – info

Konfirmander, som hører til Astrup Tulstrup og
Hvilsted sogne, vil i begyndelsen af det nye skole
-år modtage invitation til undervisning i kirke og
sognegården Tidspunktet for undervisningen
fastlægges som sædvanligt med Solbjergskolen
og vil blive meldt ud i august.
Konfirmationerne i 2021 vil finde sted:
Søndag den 2. maj i Astrup
Lørdag den 8. maj i Hvilsted
Søndag den 9. maj i Astrup
Ønsker nogen at holde konfirmation den 30. april
(store bededag) eller torsdag den 13. maj (Kr.
himmelfartsdag) er det også muligt.

Udendørs Gudstjenester i Præstegårdshaven

UDENDØRSGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN D. 28. JUNI KL. 14.00 FLYTTES TIL ASTRUP KIRKE P.GR. AF REGNVEJR.

DEN 28. JUNI OG DEN 9. AUGUST KL. 14.00
Som nævnt i seneste kirkeblad vil vi holde
udendørsgudstjenester i Astrup Præstegårdshave
et par gange hen over sommeren.
Vi forestiller os, hvis vejret tillader det at indrette
haven, så man med medbragte klapstole eller
tæpper kan sidde i behørig afstand på plænen alt sammen i overensstemmelse med
myndighedernes anbefaling for forsamlinger og
størrelsen heraf.

Gudstjenesten vil ligne en almindelig gudstjeneste i forkortet udgave med sang, læsninger, prædiken og bøn.

Tag en termokop kaffe med. Måske bliver der
efterfølgende lyst og lejlighed til en god snak i
behørig afstand under en spadseretur i haven.
Hvis ikke vejret er til en udendørsgudstjeneste
holdes gudstjenesten naturligvis i Astrup kirke. (Se venligst kirkens hjemmeside
samme dag).
Vel mødt Anne Vejbæk

NYE FORHOLDSREGLER UNDER GUDSTJENESTERNE

Hen over sommeren vil vi holde forskellige former
for gudstjenester: Dåbsgudstjenester, konfirmationer,
aftengudstjenester, gudstjenester under
altergang med skriftemål, altergangsgudstjenester
(hvor alterbrød bliver uddelt med en lille
sukkertang, så ingen berøring er nødvendig),
udendørsgudstjenester og musikandagter. Og
i kirken på bænkene vil der ligge salmeark og
mundbind, hvis man ønsker at anvende det.
Der er sprit ved indgangen. Så vi mener, at alle
nødvendige forholdsregler for at undgå smitte er
gennemtænkt. Se venligst kirkernes hjemmeside
angående pladsbegrænsning.
Venlig hilsen Anne Vejbæk

Berammet Sommerkoncert Astrup Kirke

Mandag den 15. juni kl. 19.30 er berammet til
en sommerkoncert i Astrup Kirke.
Aarhus Universitetskor, dirigeret af Søren Kinch
Hansen, er inviteret til at synge danske sange i et
meget flot arrangement, som kaldes: DEN LYSE
NAT med undertitlen: DET ER IGEN DEN FINE
LYSE NAT.
Titlen er et citat fra Hans Hartvig Seedorffs
smukke tekst, som både indeholder det opløftende
ved lyset og det smertelige, når dystre
erkendelser ubarmhjertigt belyses.
Lysets betydning og dets symbolstyrke er indfaldsvinklen
i dette dansk-svensk-norske program,
som blander bibelske og kirkelige tekster
med natur- og årstidsrelateret lyrik. Sikkert op3
stået af vores geografiske placering på kloden og
dermed vores markante årstidsskift, forekommer
det os, at ingen andre steder blandes sommerens
lys og lysets billedstyrke så ubesværet ind i
et fælles felt af kirkeligt og verdsligt udtryk som
her hos os nordboer.
Hvor vil vi håbe, at denne flotte koncert må gennemføres.
Og hvor skal alle være velkomne.
Men indtil videre er koncerten udsat!!
På vegne af menighedsrådet
Anne Vejbæk

BEFRIELSEN OG GENFORENINGEN

Når man svinger ind på Østergårdsvej fra
Solbjerg Hovedgade, bør man ikke overse den
markante granitsten i T-krydset. Den hedder
Ormestenen på grund af en dyb fure, skabt af en
slange. Altså ifølge sagnet. I år er der dog grund
til hæfte sig ved de linjer, der fylder det meste
af stenen. Der er nemlig tale om en genforeningssten,
som for øvrigt blev afsløret af den
daværende præst ved Astrup Kirke.
Nordslesvig – Sønderjylland – ”frelstes”, idet
landsdelen blev en del af Danmark efter at
have hørt til Tyskland siden krigen i 1864.
Som sønderjyde har jeg hørt om den glæde,
genforeningen med landsmændene vakte. Min
mor oplevede som stor pige afstemningen i det
forsamlingshus, hendes forældre bestyrede.
Som sydslesviger føler jeg næsten, at Ormestenen
nævner mig på en dobbelt måde. Men
ordene viser, at historiens gang skaber nye
realiteter. I 1920 ”kæmpede” sydslesvigerne
for, at de også måtte vende hjem. Det gør de
ikke mere, men føler sig knyttet til Danmark som
tyske borgere.
Ved siden af 100-året for Genforeningen skulle
vi have fejret befrielsen fra den tyske besættelse
i 1945. Vi forstår den glæde, frihedsbudskabet
vakte. De lidelser, afsavn og farer, den enkelte
dansker havde levet med, var nu forbi. Det
skammelige fremmedherredømme var kæmpet
ned. Og nazisternes umenneskelige diktatur,
som truede hele Europa, var overvundet. Det var
virkelig en helt omfattende befrielse.
De mange festligheder, vi havde set frem til som
markering af både Genforening og Befrielse, må
vi give afkald på. Vi er ikke besat og heller ikke
under fremmedherredømme. Men Corona virusset
har hensat landet i en undtagelsestilstand.
Vi skal være sammen på afstand, men for
mange er afstanden for stor. Den betyder isolation
og savn af éns kære. På den baggrund kan
vi godt tænke, at ”genåbningen af Danmark”
betyder befrielse og genforening. Men vi skal
bevare proportionssansen: vores afsavn er for
intet at regne sammenlignet med årene før
1920 og før 1945.
Svend Andersen

UDENDØRSGUDSTJENESTER HEN OVER SOMMEREN?

Vi håber, at der hen over sommeren vil kunne
holdes udendørsgudstjenester i Astrup Præstegårdshave.
Vi forestiller os, hvis vejret tillader det, at indrette
haven med siddepladser i behørig afstand og et
lille alter til afholdelse af en kort gudstjeneste
med læsning, prædiken samt musik og salmesang.
Men alt sammen i overensstemmelse med
myndighedernes anbefaling for forsamlinger
og størrelsen heraf. Vi håber, at det med en vis
organisering kan blive vores forsigtige åbning til
normaliteten.
Venlig hilsen Anne Vejbæk

Grundlovsfest i Præstegårdshaven -> AFLYST

Vores tilbagevendende og traditionsfyldte Grundlovsfest
i Præstegårdshaven med sang, musik
og dygtige talere vil i år med stor beklagelse
blive aflyst. Vi har i skrivende stund, den 31.
marts, truffet den beslutning, fordi vi tvivler på
hvilke følelser og hvilken stemning, der til den
tid vil dominere os. Vi er vant til at mødes med
rigtig mange mennesker og skønner derfor som
menighedsråd, at vi ikke vil indbyde nogen med
risikoen for smitte. Der plejer netop ved denne
fest at være tæt fællesskab og samvær i sang og
samtale om grundlovsdagen og dens betydning,
som vi nyder i frihed og glæde. Men vi tror ikke,
at vi kan omgås hinanden så frit, som vi gerne vil.
Vi håber selvfølgelig, at Danmark til den tid igen
er ved at åbnes. Men det er ikke ensbetydende
med, at alle dermed er raske og smittefaren overstået.
Det kan vi desværre ikke regne med. Så i
år må vi springe over. Desto mere vil vi glæde os
til festen næste år, som vi håber at kunne fejre
med ny-konfirmerede unge mennesker og deres
forældre, forældre med deres babyer og større
børn og alle andre, som har tradition for at deltage
på denne normalt festlige eftermiddag den
5. juni i Astrup Præstegårdshave.
På vegne af menighedsrådet Anne Vejbæk

FORBEREDELSE TIL MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 – ORIENTERINGSMØDE!

Som noget nyt, skulle alle menighedsråd i Danmark
afholde et lokalt orienteringsmøde tirsdag
den 12. maj om menighedsrådsvalget til efteråret.
Det er udsat til den 9. juni.
Formålet med mødet er at sikre åbenhed og
skabe interesse om menighedsrådsvalget. Det
gøres gennem drøftelse af ideer og ønsker til det
kirkelige liv og menighedsrådets prioriteringer.
Orienteringsmødet skal bruges til generel information
om menighedsrådsvalgets afholdelse.
Mødet kan også bruges til at finde ud af, hvem
der er interesserede i at opstille som kandidater
på efterårets valgforsamling.
På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a.
orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode,
kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet.
Med venlig hilsen Inge Kruhøffer, formand

ET FORÅR – EN TID – VI ALDRIG VIL GLEMME!

Vi befinder os kirkeligt i tiden mellem Påske og
Pinse. Tiden, hvor ingenting sker, selv om verden
går videre. Disciplene sidder isolerede fra verden
og hinanden i sorg, i angst for hvad, der er sket,
og hvad der skal ske. De har forsøgt at forstå, at
tiden sammen med deres Herre Jesus var forbi,
og at de ikke længere skulle fortrylles af hans
nærvær og opleve det menneskelige fællesskab
med ham som centrum.
Men tiden mellem Påske og Pinse er ikke bare
en bestemt periode i kirkeåret, men også en tid
vi så at sige altid lever i. Mellem dét, der er sket
og dét, som det betyder. Og i år en tid, et forår,
som vi aldrig nogen sinde vil glemme. En tid, hvor
mange forhold er anderledes og forandret og hvis
virkninger vi ikke kender.
En tid, hvor en aldrig før oplevet og forfærdelig
verdensomspændende sygdomskrise har hærget
og efterladt bekymringer, sorger og rædsel.
Rædsel ude i verden, hvor folk mangler alt for
at kunne beskytte sig; og herhjemme sorgfyldte
mennesker, som ikke kan være sammen med
deres kære på sygehuse, plejehjem og mest
bedrøveligt: på dødslejet, hvorefter følelsen af
svigt råber til himlen.
Derudover en tid, hvor pandemien ekstremt
hurtigt har udviklet sig til en meget bekymrende
finanskrise med konkurser og arbejdsløshed med
store menneskelige omkostninger. En tid, hvor vi
har opdaget, i hvor høj grad globaliseringen øger
vores samfunds sårbarhed. Og hvor vi tydeligt
mærker, at alle tråde for alvor er vævet ind i
hinanden.
Det er også en tid, hvor vi har oplevet, at vi lever
af hinanden på mere end én måde. Vi har med
Løgstrups smukke ord erfaret, ’at vi altid står
med lidt af den andens liv i hænderne’. Vi har
opdaget, hvor meget vi har brug for hinanden og
kan give til hinanden. Vi har opdaget, hvad empati
og respekt betyder. Vi har opdaget, hvor heldig
man er, når man bor i et frit, demokratisk land
i modsætning til verdens autokratiske regimer.
Vi har opdaget, hvor betydningsfuldt det er at
have en statsleder som vores og en dronning og
et kongehus, som viser kærlighed og omsorg for
sit folk. Vi har mærket samfundssind mellem os
alle forsøgt praktiseret på bedste måde. Vi har
opdaget, at vi er i hinandens vold.
Den danske Folkekirke har også forsøgt at
bringe trøst og opmuntring så godt, det kunne
lade sig gøre under de omstændigheder, at
det fysiske fællesskab ikke kunne finde sted.
Opfindsomheden har været stor og formen
meget forskellig. Men det har været en meget
mærkelig oplevelse at stå i kirkedøren og sige
til folk, der gerne ville deltage i en mindehøjtidelighed,
at der ikke var plads til flere end de
10 allernærmeste. Forståelsen og accepten af
forholdene har dog været fuldstændig til stede.
Som nævnt har den nødvendige aflysning af
gudstjenesterne ikke hindret kirkens åndelige
fællesskab i at finde nye udtryk og givet os en
følelse af på trods af alt at høre sammen. Lokalt
griber man det forskelligt an med de midler man
nu har:
I Astrup har man hver middag mellem 12.00 og
12.30 kunnet høre kirkens klokker spille sange
og salmer om håb og glæde. Mange har under
klokkespillet været på kirkegården og besøgt
deres gravsteder eller været på havevandring i
præstegårdhaven. Der er blevet holdt gårdsang
for Plejecentrets beboere i påsken; der er blevet
kommunikeret meget på skrift og i telefon; hjemmesiden
er blevet lidt fyldigere med ord til trøst
og opbyggelse; Solbjerg Facebook er også blevet
brugt. Her er Fadervor blevet kommunikeret ud til
forældre og børn i sang og fagter. Billeder af de
mange skønne glasengle, som konfirmanderne
lavede, lige før Danmark blev lukket ned, er
blevet lagt ud også på Facebook. Og i radio og tv
er der hver søn- og helligdag blevet transmitteret
gudstjenester fra Skt. Pauls Kirke i København,
hvor sognepræst Katrine Lilleør sammen med
organist Frederik Magle på fineste og enkle måde
har bragt forkyndelsen ud i sognene og taget
os med til alters. Der er daglig morgenandagt
fra Domkirken i København, morgensang med
Phillip Faber og meget mere.Men når alt dette er
sagt, så har det været mere end forstemmende
at skulle aflyse især Påskens store drama og
glædesfest, mange andre gudstjenester og
koncerter i vore egne kirker, og mest af alt at
måtte udsætte tre konfirmationer, ni barnedåb,
og flere bryllupper. Mange familier har glædet sig
i årevis og nu måttet lave om på længe planlagte
arrangementer. Og meget er rykket helt frem
til september for nogenlunde sikring af, at det
til den tid kan gå an at være sammen i større
forsamlinger.Alle de mange udskudte kirkelige
fester vil vi på trods af alt glæde os til. Det har
man vel lov til. Måske kan vi endda finde fordele
ved at fejre store begivenheder i sensommeren.
Måske er udskydelsen godt for noget. Hvem ved!
Nu må vi bare håbe, at så mange som muligt
kommer igennem krisen uden at blive alt for
syge. At ensomheden ikke bliver for overvældende
og at vi måske som de privilegerede
mennesker, vi også er i dette land, kan se ud
over os selv og forholde os til en større, fælles
virkeligheden Det må være mit håb og ønske for
os alle.
Anne Vejbæk

KONCERT MED SKANDERBORG KAMMERKOR

AFLYST KONCERT MED SKANDERBORG KAMMERKOR I
SOGNEGÅRDEN VED ASTRUP KIRKE SØNDAG 26.
APRIL KL.16.00 Koncerten handler om svensk
visekunst. I Sverige findes en visetradition,
som er enestående i verden. Vi begynder med
Bellman, som startede det hele med en stor
produktion af viser. Bellman er nok lige så kendt
i Danmark som i Sverige. Blandt andre synger vi
Ulla min Ulla. Folkelige viser synger vi også, fx Uti
vår hage. Så følger en afdeling med nyere viser,
heriblandt Den förste gång jag så dig.
Evert Taube kan man ikke springe over, lige som
de moderne, Olle Adolphson og Bengt Ahlfors.
Koncerten slutter med en poetisk sang af Björn
Afzelius, Ljuset. Der bliver mulighed for at synge
med på nogle fællessange – svenske, naturligvis!
Ingelise Flensted-Jensen vil undervejs kæde
koncerten sammen ved at fortælle om viserne og
deres komponister. Koret dirigeres af Troels Lund
Nielsen, og entreen er gratis.